Documenten en formulieren

Bij het installeren van leidingen en een toestel moet je een aantal documenten en formulieren invullen.

Conformiteitsattest

Dit attest moet je als installateur invullen en ondertekenen nadat je een installatie hebt uitgevoerd.
Checklists gasinstallaties
Bij het installeren van leidingen en een toestel moet je uiteraard rekening houden met normen en voorschriften.
Formulier dichtheidscontrole
Met dit document verklaart de uitvoerder van een dichtheidstest dat hij de dichtheidsproef heeft uitgevoerd en wat het resultaat is.
Kaartjes gevaar
Met dit kaartje toon je aan dat de installatie belangrijke gebreken vertoont.
Uitvoeringsattest
Attest bij de uitvoering van werkzaamheden aan gasinstallaties.
Fiches renovatie schoorstenen
Overzicht technische oplossingen bij de renovatie van schoorstenen.

Opleidingskalender