Kaartjes "gevaar"

Wanneer u als installateur geconfronteerd wordt met een installatie die ernstige gebreken vertoont, moet u uw verantwoordelijkheid nemen door uw klant hierover te informeren en onmiddellijk de gastoevoer van de installatie geheel of gedeeltelijk te onderbreken.

Wat is een kaartje "Gevaar"?

Een kaartje "GEVAAR" is een opvallend waarschuwingskaartje waarmee u aantoont dat de gasinstallatie belangrijke gebreken vertoont die een onmiddellijk ernstig gevaar voor de bewoners inhouden. Dit kaartje dient ter waarschuwing dat de installatie eerst conform de geldende normen en reglementering moet worden gemaakt alvorens ze terug in alle veiligheid gebruikt kan worden.

Wanneer breng ik zo'n kaartje aan?

U brengt zo'n kaartje aan als u een situatie vaststelt waarbij er een onmiddellijk ernstig gevaar voor de bewoners is. Men noemt dit een niet-conformiteit van het type OEG (Onmiddellijk Ernstig Gevaar).

Bij een niet-conformiteit m.b.t. de plaatsing van een toestel, de toevoer van lucht of de afvoer van de rookgassen of het verbruikstoestel zelf:

  • de stopkraan van het betrokken toestel sluiten;
  • een kaartje "GEVAAR" aanbrengen op het toestel.

Bij een niet-conformiteit m.b.t. de gasleidingen en toebehoren:

  • de gasmeterkraan sluiten;
  • een kaartje "GEVAAR" aanbrengen op de gasmeter.

Hoe informeer ik mijn klanten van de gebreken en het aangebrachte kaartje?

Het volstaat uiteraard niet gewoon dit kaartje aan te brengen. U moet uw opdrachtgever/bewoner informeren over de gebreken en eventuele oplossingen aanbieden. Pas als de gebreken weggewerkt zijn, kan de installatie terug in dienst worden gesteld.

Het is belangrijk uw klanten zowel mondeling als schriftelijk te informeren, zodat uw melding aangetoond kan worden. Laat de opdrachtgever de werkbon op doordrukpapier met de meldig van het probleem 'voor gelezen' ondertekenen. Indien dit niet lukt, doet u er goed aan dit aan de opdrachtgever te melden via een aangetekend schrijven met verzendbewijs. Daarvoor kan u de bijgevoegde voorbeeldbrief gebruiken (het volstaat enkel de bijlage(n) mee te sturen die betrekking heeft op de vastgestelde niet-conformiteit(en)).

Bij een ernstig probleem met een gastoestel, de luchttoevoer of rookgasafvoer (vb. een risico op CO-vergiftiging) dat u niet onmiddellijk zelf kan oplossen, waarschuwt u de bevoegde instantie zoals de brandweer en/of de politie.

Hoe bestel ik deze waarschuwingskaartjes?

Als Cerga-installateur betaalt u voor 40 stuks slechts 15 € incl. BTW. 

Bent u geen Cerga-installateur, dan betaalt u 30 € voor 40 stuks.

Bestellen kan door het bestelformulier in te vullen. 

U ontvangt vervolgens een factuur die u betaalt met gebruik van de gestructureerde mededeling. Na ontvangst van uw bestelling worden de kaartjes u binnen de 7 werkdagen toegestuurd.